โลโก้เว็บไซต์ การอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพครูภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพครูภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 มิถุนายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 572 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ มีบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื้นที่ตากเข้าร่วมโครงการ โดยเนื้อหาประกอบด้วยการพัฒนาวิชาชีพครูด้านการจัดการสอนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหา (Content and Language Integrated Learning: CLIL) การถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการการสอนโดยคณาจารย์จากกลุ่มภาษาอังกฤษ การจัดสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อจัดทำตัวอย่างแผนการสอนแบบ ClIL พร้อมทั้งนำเสนอแผนการสอนและร่วมแสดงความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ (การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ) จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใน 6 เขตพื้นที่ ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ตาก ลำปาง พิษณุโลก และน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการด้านภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาสมรรถะอย่างต่อเนื่อง และดึงศักยภาพของตนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการเนื้อหาจากศาสตร์ด้านต่างๆ เข้ากับภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนารูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านภาษาอังกฤษออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา