โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์และศูนย์กีฬา ด้วยวิธี e-bidding | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์และศูนย์กีฬา ด้วยวิธี e-bidding

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มีนาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 251 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบ อาคารอเนกประสงค์และศูนย์กีฬา ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ดาวน์โหลด >> ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์และศูนย์กีฬา

ดาวน์โหลด >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา