โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกับ วสท. จัดอบรมหลักสูตรการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกับ วสท. จัดอบรมหลักสูตรการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 382 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (22 ก.พ. 62) ที่ห้องประชุมทองกวาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)  สาขาภาคตะวันตก จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรควบคุมพิเศษ และสามัญวิศวกร โดยวิทยากร ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทบทวนความรู้ และเนื้อหาที่จำเป็นเพื่อเป็นแนวทางในการสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วย วิศวกรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา