โลโก้เว็บไซต์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลตากตก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลตากตก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลตากออก
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในฐานะคณะกรรมการประสานงานและดำเนินการในพื้นที่จังหวัดตาก ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา