โลโก้เว็บไซต์ รายงานตัวเข้าหอพัก ปวส. และสาขาออกแบบอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รายงานตัวเข้าหอพัก ปวส. และสาขาออกแบบอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนาการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาระดับ ปวส. และสาขาออกแบบอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2563
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมรับนักศึกษารายงานตัวเข้าหอพัก โดยวันนี้มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา