โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx วางรากฐานสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 8 ก.ค. 62 ที่ห้องประชุมพะยอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  จัดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดย รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา