โลโก้เว็บไซต์ ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก เฮ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ระดับดีเลิศ (ร้อยละ 100)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับมอบประกาศนียบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในโอกาสเป็นหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ และงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา