โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดี กับ ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาขอแสดงความยินดี กับ ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง
ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 27th...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา