โลโก้เว็บไซต์ คัดเลือกผลิตภัณฑ์ มทร.ล้านนา ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คัดเลือกผลิตภัณฑ์ มทร.ล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กันยายน 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ส่งผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและบริการวิชาการร่วมคัดสรรสู่สินค้าตราราชมงคลล้านนา
วันนี้ (20 ก.ย. 66) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้ว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา