โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบุคลากร


RMUTL-STEAM3 อบรมครูพี่เลี้ยงสร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
เสาร์ 27 กรกฎาคม 2562

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยง เรืื่อง การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ STEAM3 กับการสร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการ "ล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3)" ภายใต้โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพัฒนาครูและนักเรียนในภาคการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM ปีที่ 3 โดยมีบุคลากรจากคณะต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมฝึกอบรม โดยโจทย์... >> อ่านต่อ


โครงการจัดการความรู้สู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ
พุธ 24 กรกฎาคม 2562

วันนี้ (24 ก.ค. 62) ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการจัดการความรู้สู่การบริการที่ดี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากร นางสาวสุรชา ชัยวงค์ และนายชัยพงษ์ สุขสรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการจากบริษัท ไทวัสดุ จำกัด สาขาตาก มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนางานด้านการให้บริการของมหาวิทยา... >> อ่านต่อ


โครงการสืบสานอนุรักษ์การทำน้ำอบไทย
พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์การทำน้ำอบไทย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยการทำน้ำอบไทยเป็นเครื่องหอมไทยที่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิ สำหรับสรงน้ำพระหรือรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในโอกาสต่างๆ เป็นของฝากหรือของที่ระลึกแก่บุคคลที่เคารพนับถือ และสามารถนไปใช้เป็นแนวทางหรือเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตได้ >> อ่านต่อ


การอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพครูภาษาอังกฤษ
อังคาร 11 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ มีบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื้นที่ตากเข้าร่วมโครงการ โดยเนื้อหาประกอบด้วยการพัฒนาวิชาชีพครูด้านการจัดการสอนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหา (Content and Language Integrated Learning: CLIL) การถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการการสอนโดยคณาจารย์จากกลุ่มภาษาอังกฤษ การจัดสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อจัดทำตัวอย่างแผนการสอนแบบ ClIL พร้อมทั้งน... >> อ่านต่อ


อบรมผู้นำนักศึกษา สร้างแกนนำจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาเป็นแกนนำในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปสู่การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2562
อังคาร 30 เมษายน 2562

วันที่ 30 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดในเขตอำเภอเมืองตาก และในช่วงค่ำเป็นพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส มีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณวิหารหลวงพ่อมงคล >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเล่มและเจดีย์ยุทธหัตถี โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ
พุธ 24 เมษายน 2562

วันนี้ (24 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “ เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเล่มและเจดีย์ยุทธหัตถี หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม  ในขณะที่บรรยากาศการรับลงทะเบียนประชาจิตอาสาพระราชทาน "... >> อ่านต่อ


กิจกรรมลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ มทร.ล้านนา ตาก วันที่ 2
อังคาร 23 เมษายน 2562

วันนี้ (23 เม.ย. 62) เวลา 08.00 น.ที่ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศ มทร.ล้านนา ตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน โดยมี รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ต้อนรับผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสา พร้อมร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ
จันทร์ 22 เมษายน 2562

วันที่ 22 เม.ย. 62 ที่ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก พลเอกศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมจุดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พลตรี ณรัช สิงห์ปภาภร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 พล.ต.ต​ มานะ​ อิน​พิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก​ นายวรานนท์​ ยิ้มมงคล​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ พร้อมด้วย ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยาก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 167


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา