โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สภานักศึกษาประชุมสมัยสามัญ ปีการศึกษา 2563
อังคาร 14 กรกฎาคม 2563

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) สภานักศึกษาเขตพื้นที่ตากจัดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม มีคณาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาในฐานะสมาชิกสภานักศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งวาระการประชุมในวันนี้ประกอบด้วยการเสนอเพื่อทราบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสภานักศึกษาและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา การเลือกคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาเขตพื้นที่ตาก การพิจารณากรอบและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พร้อมกำหนดการเปิดประชุมสม... >> อ่านต่อ


รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร มทร.ล้านนา ตาก
อังคาร 30 มิถุนายน 2563

ด้วยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 ได้กำหนดรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาหทาร และรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 (ชาย-หญิง) ประจำปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์เป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ดังนี้ 1. รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) 2. รายง... >> อ่านต่อ


แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 มทร.ล้านนา ตาก
ศุกร์ 12 มิถุนายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1/2563  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสูงสุดแก่นักศึกษา อาศัยอำนาจตามความในคำสั่งมหาวิทยาล... >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการในภาคการศึกษาที่ 1/2563
พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการในภาคการศึกษาที่ 1/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา               ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดเปิดภาคการศึกษา ที่ 1/2563 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิท... >> อ่านต่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5.2 Extra Lanna 2 รอบสุดท้าย
พฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5.2 Extra 2 รอบสุดท้าย! เปิดรับสมัครวันที่ 28 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2563 รับสมัครออนไลน์ https://entrance.tak.rmutl.ac.th/regis โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 1. ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ดาวน์โหลดใบชำระเงินที่ https://entrance.tak.rmutl.ac.th/regis 2. กรอกใบสมัครในระบบ 3. อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ - สำเนาวุฒิการศึกษา >> อ่านต่อ


ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
พฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2563

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี ทุกชั้นปี ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา 2563 >> อ่านต่อประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนนวัตกรรมอาชีพชั้นสูง
ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้เปิดรับสมัครนักเรียน ม.3 ม.6 และ ปวช.ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาส เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส.  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังมีรายในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ >> อ่านต่อ


รับสมัครสมาชิกสภานักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก ประจำปีการศึกษา 2563
ศุกร์ 31 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครสมาชิกสภานักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ จำนวนของสมาชิกสภานักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก จำนวน 35 คน ประกอบด้วย 1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 9 คน 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 คน 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 23 คน 4. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน  คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 109


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา