โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง มอบขนมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระโห้
อังคาร 1 ตุลาคม 2562

วันนี้ (1 ต.ค. 62) ที่โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก นักศึกษาสาขาการบัญชี เทียบโอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ได้มอบสิ่งของ ได้แก่ ขนม นม ฯลฯ ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระโห้ มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาต้อนรับและรับมอบขนมจากพี่ๆ โอกาสนี้คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่มอบน้ำใจให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ ขอบคุณภาพจาก: >> อ่านต่อ


พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562

วันนี้ (27 มิ.ย. 62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยศักดิ์ ตัณฑ์เจริญ อดีตผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก เป็นประธาน โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม จากนั้นประธานสภานักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา นำพานไหว้ครูไปไหว้ประธานและผู้บริหาร ผู้แทนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชานำพานไหว้ครูสาขาต่างๆ ตามลำดับ ก่อนที่จะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาในช่วงเย็น เพื่อรับขวัญและอวยพรให้นักศึกษาอยู... >> อ่านต่อ


หารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุธ 26 มิถุนายน 2562

วันนี้ (26 มิ.ย. 62) ที่ห้องประชุมพะยอม รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา (รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์) และคณาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมการประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  >> อ่านต่อ


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
อังคาร 18 มิถุนายน 2562

วันนี้ (18 มิ.ย. 62) เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีนี้มีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ในคณวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1,150 คน  จากนั้นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรแก่... >> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม ภาคเรียนที่ 1/2562
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม ภาคเรียนที่ 1/2562 โดย ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก เป็นประธานเปิดโครงการ มีนักศึกษาจากคณะและหลักสูตรต่างๆ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 175 คน ประกอบด้วย  หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า การจัดการทั่วไป การท่องเที่ยวและการโรงแรม และคหกรรมศาสตร์ และมีสถานประ... >> อ่านต่อ


อบรมผู้นำนักศึกษา สร้างแกนนำจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาเป็นแกนนำในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปสู่การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก >> อ่านต่อ


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
อังคาร 4 มิถุนายน 2562

วันนี้ (4 มิ.ย. 62) ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ศูนย์พัฒนาทักษาวิชาชีพของนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 โดยนายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้นักศึกษาได้ระดมความรู้ ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการรุ่นต่อไปได้รับทราบประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าร่วมโครงการ และนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและเป็นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ประก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเล่มและเจดีย์ยุทธหัตถี โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ
พุธ 24 เมษายน 2562

วันนี้ (24 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “ เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเล่มและเจดีย์ยุทธหัตถี หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม  ในขณะที่บรรยากาศการรับลงทะเบียนประชาจิตอาสาพระราชทาน "... >> อ่านต่อ


กิจกรรมลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ มทร.ล้านนา ตาก วันที่ 2
อังคาร 23 เมษายน 2562

วันนี้ (23 เม.ย. 62) เวลา 08.00 น.ที่ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศ มทร.ล้านนา ตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน โดยมี รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ต้อนรับผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสา พร้อมร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ
จันทร์ 22 เมษายน 2562

วันที่ 22 เม.ย. 62 ที่ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก พลเอกศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมจุดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พลตรี ณรัช สิงห์ปภาภร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 พล.ต.ต​ มานะ​ อิน​พิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก​ นายวรานนท์​ ยิ้มมงคล​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ พร้อมด้วย ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยาก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 92


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา