โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

เชิญชวนร่วมค่ายนวัตกรรมอาหาร สร้างผู้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จันทร์ 17 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก โดย ผศ.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีฯ นำทีมคณาจารย์เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษาและครู ประกอบด้วย โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โรงเรียนพบพระวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม และโรงเรียนสรรพวิทยาคม เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสร้างผู้นำนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 "ค่ายนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Camp)" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม... >> อ่านต่อ


โครงการสืบสานอนุรักษ์การทำน้ำอบไทย
พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์การทำน้ำอบไทย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยการทำน้ำอบไทยเป็นเครื่องหอมไทยที่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิ สำหรับสรงน้ำพระหรือรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในโอกาสต่างๆ เป็นของฝากหรือของที่ระลึกแก่บุคคลที่เคารพนับถือ และสามารถนไปใช้เป็นแนวทางหรือเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตได้ >> อ่านต่อ


การอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพครูภาษาอังกฤษ
อังคาร 11 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ มีบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื้นที่ตากเข้าร่วมโครงการ โดยเนื้อหาประกอบด้วยการพัฒนาวิชาชีพครูด้านการจัดการสอนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหา (Content and Language Integrated Learning: CLIL) การถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการการสอนโดยคณาจารย์จากกลุ่มภาษาอังกฤษ การจัดสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อจัดทำตัวอย่างแผนการสอนแบบ ClIL พร้อมทั้งน... >> อ่านต่อ


อบรมผู้นำนักศึกษา สร้างแกนนำจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาเป็นแกนนำในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปสู่การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก >> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจและการฝึกงานทางวิศวกรรม
จันทร์ 25 มีนาคม 2562

วันที่ 25 มี.ค. 62 มทร.ล้านนา ตาก โดยศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม ประจำภาคเรียนที่ 3/2561 เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน การบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานในรูปแบบสหกิจศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา มีนักศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน ปี... >> อ่านต่อ


แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการความรู้วิชาชีพครูช่างสู่ประสบการณ์งานสอนจริง
ศุกร์ 15 มีนาคม 2562

วันที่ 15 มี.ค. 62 ที่ห้องประชุมทองกวาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยนักศึกษาที่ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ สถานศึกษาต่างๆ ได้นำเสนอผลงานและเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 1/2562 ได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกประสบการณ์ ประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    >> อ่านต่อ


งานประชุมวิชาการสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ บูรณาการองค์ความรู้พัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่น
พุธ 13 มีนาคม 2562

วันที่ 13 มี.ค. 62 ที่อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "บูรณาการองค์ความรู้พัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่น" ซึ่งมี ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ รวม 40 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 450 คน นอกจากนี้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างงานโดยใช้... >> อ่านต่อ


การประชุมสัมมนาวิชาการคุณธรรมจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
เสาร์ 9 มีนาคม 2562

วันที่ 8 มี.ค. 62 ที่ห้องประชุมพะยอม ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการคุณธรรมจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ  จัดโดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านระบบทางไกล (Video conference) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ ในการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ >> อ่านต่อ


การสัมมนาและบริการทางวิชาการสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติในยุค Thailand 4.0 กับโปรแกรม SAP
เสาร์ 9 มีนาคม 2562

วันที่ 9 มี.ค. 62 ที่ห้องประชุมสโลป อาคาร 60 ปี ทรงครองราชย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก โดยสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนาและบริการทางวิชาการสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติในยุค Thailand 4.0 กับโปรแกรม SAP โดย ผศ.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.อุเทน เลานำทา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบัญชีให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาสาขาการบัญชีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ยังได้มอบเงินสมทบทุนให้แก่นัก... >> อ่านต่อ


ปลุกจินตนาการสร้างสรรค์กับค่ายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
จันทร์ 25 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ "นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์" มีนักเรียนจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมโครงการจำนวน 54 คน และได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูดาว ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์  โขขุนทด และนายวัชรินทร์  ฉัตรธง จากมหาวิทยาลัยนเรศวร มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน โดยวันแรกมีการอบรมทั้งภาคบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มดาวต่างๆ กา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 135


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา