โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

RMUTL-STEAM3 สร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ปีที่ 3
จันทร์ 5 สิงหาคม 2562

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อ งการสร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีครูและนักเรียนในสถานศึกษาเครือข่ายเก่าระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในจังหวัดตากเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนผดุงปัญญา โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม โรงเรียนวังประจบวิทยาคม โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 จัง... >> อ่านต่อ


โครงการฝึกอบรมการทำเครื่องหอมไทยโบราณ
จันทร์ 5 สิงหาคม 2562

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำเครื่องหอมไทยโบราณ ให้แก่ชุมชนบ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยเนื้อหาการฝึกอบรมการทำเครื่องหอมไทย ประกอบด้วยการทำน้ำอบไทยโดยการอบ การร่ำ การปรุง และการทำบุหงารำไป ซึ่งมีทั้งบุหงาสดและบุหงาแห้ง ภาพ. อาจารย์คุณากร สุปน >> อ่านต่อ


RMUTL-STEAM3 อบรมครูพี่เลี้ยงสร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
เสาร์ 27 กรกฎาคม 2562

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยง เรืื่อง การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ STEAM3 กับการสร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการ "ล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3)" ภายใต้โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพัฒนาครูและนักเรียนในภาคการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM ปีที่ 3 โดยมีบุคลากรจากคณะต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมฝึกอบรม โดยโจทย์... >> อ่านต่อ


โครงการจัดการความรู้สู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ
พุธ 24 กรกฎาคม 2562

วันนี้ (24 ก.ค. 62) ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการจัดการความรู้สู่การบริการที่ดี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากร นางสาวสุรชา ชัยวงค์ และนายชัยพงษ์ สุขสรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการจากบริษัท ไทวัสดุ จำกัด สาขาตาก มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนางานด้านการให้บริการของมหาวิทยา... >> อ่านต่อ


Food Innovation Camp ค่ายนวัตกรรมอาหาร สร้างนักนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562

วันที่ 5-7 มิ.ย. 62 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการสร้างผู้นำนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 "ค่ายนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Camp)" ในรูปแบบ STEAM+ พัฒนาการเรียนรู้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก กิจกรรมประด้วยการประกอบอาหารโดยใช้เทคนิคการขึ้นรูปทรงกลมแบบแช่แข็งย้อนกลับ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ Presentation และนำเสนองาน  โครงการสร้างผู้นำนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 จ... >> อ่านต่อ


อบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ตนเอง สร้างสัมพันธภาพ ป้องกันการทำร้ายตนเอง
พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562

วันที่ 3 ก.ค. 62 ที่อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำนักศึกษาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สัมพันธภาพ เพื่อสร้างความสำเร็จในการป้องกันการทำร้ายตนเอง ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ และนำความรู้ด้านการวิเคราะห์การสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปใช้ในการพัฒนาพัฒนาทักษะการสื่อสารของตนเองและผู้อื่น อันเป็นแนวทางในการป้องกัและแก้ปัญหาสุขภาพจิต และสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่า... >> อ่านต่อ


Young Invertors พัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ Thailand 4.0
เสาร์ 29 มิถุนายน 2562

วันที่ 29 มิ.ย. 62 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการคิด การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี จัดทำแผนธุรกิจและการสร้างแบรนด์ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ Thailand 4.0 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี ผศ.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการอบรม มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 465 คน โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า... >> อ่านต่อ


เชิญชวนร่วมค่ายนวัตกรรมอาหาร สร้างผู้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จันทร์ 17 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก โดย ผศ.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีฯ นำทีมคณาจารย์เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษาและครู ประกอบด้วย โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โรงเรียนพบพระวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม และโรงเรียนสรรพวิทยาคม เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสร้างผู้นำนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 "ค่ายนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Camp)" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม... >> อ่านต่อ


โครงการสืบสานอนุรักษ์การทำน้ำอบไทย
พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์การทำน้ำอบไทย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยการทำน้ำอบไทยเป็นเครื่องหอมไทยที่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิ สำหรับสรงน้ำพระหรือรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในโอกาสต่างๆ เป็นของฝากหรือของที่ระลึกแก่บุคคลที่เคารพนับถือ และสามารถนไปใช้เป็นแนวทางหรือเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตได้ >> อ่านต่อ


การอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพครูภาษาอังกฤษ
อังคาร 11 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ มีบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื้นที่ตากเข้าร่วมโครงการ โดยเนื้อหาประกอบด้วยการพัฒนาวิชาชีพครูด้านการจัดการสอนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหา (Content and Language Integrated Learning: CLIL) การถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการการสอนโดยคณาจารย์จากกลุ่มภาษาอังกฤษ การจัดสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อจัดทำตัวอย่างแผนการสอนแบบ ClIL พร้อมทั้งน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 142


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา