โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP
พุธ 28 พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ที่ต้องการใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ หรือประกอบการสมัครงาน เข้ารับทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) ศูนย์สอบภูมิภาค กำหนดการรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ภายในงาน 80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่ราชมงคลตาก
อังคาร 27 พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วม “การประกวดผลงานและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม” ในโครงการ “ฉลองครบรอบ 80 ปี จากโรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก” ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณลานหน้าโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก การประกวด ประเภทงานฝีมือศิลปหัตถกรรม 1) การประกวดกระทงลอยวิจิตร (ของแห้ง) 2) การประกวดกระทงกะลาตกแต่ง ... >> อ่านต่อ


ทีมแนะแนวตากรุกประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ทีมแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หลักสูตร คณะ/สาขาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ภาพ: พลับพลึง เครือมิ่งมงคล, อ.วันชนะ จูบรรจง, อ.นมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัย >> อ่านต่อ


ค่ายเยาวชนอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 2561
อาทิตย์ 18 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ จัดโครงการค่ายเยาวชนอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 14, 17 และ 18 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดตาก โดยเนื้อหาการอบรมให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ การสาธิตหุ่นยนต์และโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ การทำระบบการเกษตรอัตโนมัติ (Smart farm) การควบคุมอุปกรณ์ไฟ... >> อ่านต่อ


ล้านนา ตาก ร่วมกับ วสท. จัดฝึกอบรมโปรแกรม Visual RC DX2 ในงานวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561

วันนี้ (9 พ.ย. 61) ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Visual RC DX2 ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยนางสาววรรณิษา จักภิระ ประธานสาขาภาคตะวันตก เปิดประธานเปิดการฝึกอบรม และอาจารย์ขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ และวิทยากรคุณกฤษดา รักษากุล ผู้ออกแบบโปรแกรม Visual RC DX2 บรรยายให้ความรู้การใช้งานโปรแกรมซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบแผ่นพื้น... >> อ่านต่อ


โครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
อังคาร 30 ตุลาคม 2561

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ระดมความรู้ ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการรุ่นต่อไปได้รับทราบประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกงาน และนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ โดยมีจำนวนที่เข้า... >> อ่านต่อ


ประชุมสร้างความเข้าใจการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
พุธ 17 ตุลาคม 2561

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะ พบปะหารือแลกเปลี่ยนสร้างความเข้าใจการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบใหม่ และแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยหารือในประเด็นการมอบอำนาจการปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี การบริหารงานรูปแบบใหม่ และการแลกเปลี่ยนและอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนและการวางแผนการจัดการศึกษาในอนาคต >> อ่านต่อ


การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาตามแนว​พระราช​ดำ​ริ​
พุธ 12 กันยายน 2561

วันนี้ (12 ก.ย. 61) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุม​มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ล้า​นนา​ ตาก​ รอง​ศาสตรา​จารย์​ธ​ี​ระ​ศักดิ์​ อุรัจนา​นนท์​ รองอธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ​และ​กิจการ​นักศึกษา​ พร้อมด้วย​บุคลากร​และ​นักศึกษา​ เข้า​ร่​ว​มกิจ​กรรมการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาตามแนว​พระราช​ดำ​ริ​ รุ่นที่ 1/2561 "เป็น​เบ้า ​เป็น​แม่พิมพ์" โดย​มีนายเจริญ​ฤทธิ์​ สงวน​สัตย์​ ผู้​ว่า​ราชการ​จังหวัด​ตาก​ เป็น​ประธาน​เปิดกิจกรรม และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน จิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมโครงการ พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายเ... >> อ่านต่อ


Singapore-Tak Cultural Exchange Program 2018
ศุกร์ 7 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับวิทยาโปลีเทคนิคจากประเทศสิงคโปร์ อันประกอบด้วย Ngee Ann Polytechnic และ Temasek Polytechnic ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นด้านความร่วมมือการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างสองประเทศ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการค้าการลงทุนของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในประชาคมอาเซียนยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อขยายโอกาสให้เยาวชนไทยและสิงคโปร์ได้รับประ... >> อ่านต่อ


โครงการคืนรังคลังความรู้วิชาชีพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศุกร์ 7 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการคืนรังคลังความรู้วิชาชีพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากความสามารถ และศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประสบความสำเร็จในอาชีพมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ - เกม Kahoot และบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บรรยายและฝึกปฏิบัติโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ขั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 123


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา