โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศประมูลให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้และของชำร่วยงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์ให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้และของชำร่วยงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 ณ บริเวณด้านหน้าโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ผู้ประสงค์จำหน่ายดอกไม้และของชำร่วยสามารถขอรับซองและยื่นซองประกวดราคาได้ที่งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2566 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 055-515900 ต่อ 221 >> อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
พุธ 23 พฤศจิกายน 2565

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมวิศวกรรมโยธา และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 22 พฤศจิกายน 2565

             ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมวิศวกรรมโยธาและโลจิสติกส์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  เลขที่ e2/๒๕๖๖(งปม.)  ลงวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  นั้น  <<คลิก>... >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 22 พฤศจิกายน 2565

      ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ e3/๒๕๖๖(งปม.)  ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  นั้น  <<คลิก>> >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ๔.๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 15 พฤศจิกายน 2565

             ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ๔.๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ e๑/๒๕๖๖(งปม.) ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น   << >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 256


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา