โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2567)
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2567

       ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐบาลประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น   รายละเอียดตามเอกสารแนบ <<<คลิก>>> >> อ่านต่อ


ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงวันที่ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ
จันทร์ 15 กรกฎาคม 2567

      ตามประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2567  โดยกำหนดการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ เป็น วันที่ 24 กรกฎาคม 2567  นั้น       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  มีความประสงค์จะประกาศเปลี่ยนแปลงวันที่ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ  ดังนี้ >> อ่านต่อรับสมัครร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคงานแข่งขันฟุตซอล RMUTL Tak Futsal Championship ครั้งที่ 2
ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครผู้เช่าพื้นที่ชั่วคราวเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สำหรับให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล RMUTL Tak Futsal Championship ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2567 และวันที่ 3-4 สิงหาคม 2567 บริเวณอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิมใหม่) ผู้มีความประสงค์จะเช่าพื้นที่สามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักงานหอพักนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2567 >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๖๕๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2567

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๖๕๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ e๑/๒๕๖๗ (ผป.) ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น >> อ่านต่อ


รับสมัครร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครร้านอาหารและอาหารว่างชั่วคราว เพื่อเปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567 บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง และบริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  ผู้ที่มีความประสงค์จะเช่าพื้นที่ชั่วคราวสามารถขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักงานหอพักนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4-9 กรกฎาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเ... >> อ่านต่อ


ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 742 รายการ  ราคากลางเริ่มประมูล  24,308.00 บาท (สองหมื่นสี่พันสามร้อยแปดบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 650 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศุกร์ 28 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 650 ตัว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,300,500.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าร้อยบาทถ้วน)   ตามรายการ ดังนี้ >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 650 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 24 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 650 ตัว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,300,500.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 24 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 26 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  699,400.00 บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ตามรายการ ดังนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 352


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา