โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ถอดองค์ความรู้การใช้ชีวิตผู้เกษียณอายุราชการสำหรับเป็นแนวทางให้บุคลากรนำไปปรับใช้
พุธ 11 กันยายน 2562

วันที่ 11 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "การถอดองค์ความรู้กระบวนการทำงานหรือการใช้ชีวิต สำหรับเป็นแนวทางให้บุคลากรในองค์กรนำไปปรับใช้" โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์อาวุโส ผศ.จรัส ดิษฐ์แก้ว อาจารย์ลักขณา ปรียางกูร อาจารย์จุรีรัตน์ คำนวนสิน มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ชีวิตให้แก่บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้  >> อ่านต่อ


การอบรมสร้างสื่อการสอนรูปแบบมัลติมีเดียสำหรับห้องเรียนต้นแบบ
จันทร์ 9 กันยายน 2562

วันที่ 7-8 กันยายน 2562 ที่อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนรูปแบบมัลติมีเดียสำหรับห้องเรียนต้นแบบ ในโครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาสาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล มทร.ล้านนา ตาก โดยวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการใช้โปรแกรม Adobe... >> อ่านต่อ


การอบรมการทำเครื่องหอมไทยโบราณ ร่วมสืบสานอนุรักษ์มรดกไทย
อาทิตย์ 8 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดโครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน โครงการฝึกอบรมการทำเครื่องหอมไทยโบราณ การทำน้ำอบไทย และบุหงารำไป ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 โดย ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว กิจกรรมการอบรมประกอบด้วยการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและความรู้เบื้องต้นของเครื่องหอมไทย และการฝึกปฏิบัติการทำน้ำอบไทย ประกอบด้วย การเตรียมน้ำสำหรับการทำน้ำอบไทย การอบน้ำอบไทย การร่ำน้ำอบไทย การปรุง... >> อ่านต่อ


เสวนาการจัดทำหลักสูตร ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศุกร์ 6 กันยายน 2562

วันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในนามฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการเสวนา โดยเนื้อหาการเสวนาประกอบด้วยทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาของประเทศไทย และการจัดทำหลักสูตรที่ตอบสนองการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาโครงการ Lucky Draw จากเคาน์เตอร์เซอร์วิส
พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวร โกอินต๊ะ และนายชิษณุพงศ์ อ้นเกตุ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการ "Lucky Draw ลุ้นรับทุนการศึกษา" จากบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดโครงการดังกล่าว ให้นักศึกษาทั่วประเทศชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา และผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชั่น Counter Service Pay ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 มีสิทธิ์ลุ้นรับทุนการศึกษา ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจับ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ RMUTL-STEAM3 สถานศึกษาเครือข่ายใหม่
พุธ 4 กันยายน 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) สำหรับสถานศึกษาเครือข่ายใหม่ ประจำปี 2562 ประกอบด้วยโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม และโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" นอกจากนี้มีโรงเรียนเครือข่ายเก่า ประกอบด้วยโรงเรียนวังประจบวิทยาคม และโรงเรียนผดุงปัญญา เข้าร่วมการประชุม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่... >> อ่านต่อ


กิจกรรมไหว้พระทำบุญและฟังธรรมเทศนา
อังคาร 3 กันยายน 2562

วันที่ 3 ก.ย. 62 ที่วิหารหลวงพ่อมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมไหว้พระทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนา มีบุคลากรและนักศึกษาร่วมตักบาตรข้าวสุกและอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จากนั้น ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานในพิธีจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเทียนส่องธรรม พระสงฆ์ให้ศีลและแสดงธรรมเทศนา ผู้บริหารประเคนกัณฑ์เทศน์และถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม  ซึ่งกิจกรรมการไหว้พระทำบุญและฟังธรรมเทศนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กำหนดจัดขึ้นในทุกวันพุธแรกของเดือน เพื่อสืบทอดและส่ง... >> อ่านต่อ


พิธีมอบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ยกระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน และชุมชน
จันทร์ 2 กันยายน 2562

วันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีมอบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยเพื่อยกระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน และชุมชน โดยได้รับเกียรติจากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานมอบสิ่งประดิษฐ์ฯ แก่ผู้ประกอบการ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ ดังนี้ 1. เครื่องพ่นทรายป้ายหินแกรนิต มอบแก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหินศิลาทิพย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ-ผศ.จำรัส ทาคำวัง มทร.ล้า... >> อ่านต่อ


ห้องเรียนต้นแบบ สร้างนักบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมรุ่นเยาว์
อาทิตย์ 1 กันยายน 2562

วันที่ 1 ก.ย. 62 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรม ภายใต้โครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครูและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงที่เป็นเครือข่ายเก่า ประกอบด้วย โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนผดุงปัญญา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการออกแบบโมเดลธุรกิจกล้วยฉาบ โดยทำการวิเคราะห์... >> อ่านต่อ


"วิศวะบำเพ็ญ" พัฒนาคลองระบายน้ำ คืนภูมิทัศน์ให้มหาวิทยาลัย
เสาร์ 31 สิงหาคม 2562

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นักศึกษาสาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการพัฒนาคลองระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัย บริเวณคลองหลังบ้านพักและหอพักนักศึกษา โดยร่วมกันเก็บสิ่งปฏิกูล ถอนวัชพืช ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ซ่อมแซมริมตลิ่งที่ชำรุด เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยให้น่ามอง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด เสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  ภาพ: อ.ชาตรี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 741


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา