โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ตาก คว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ผลงานกลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมกันตพัฒน์
ศุกร์ 20 กันยายน 2562

วันที่ 17 กันยายน 2562 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ตาก นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562" ซึ่งจัดโดยธนาคารออมสิน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีม CIS TAK-002 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมกันตพัฒน์ บ้านกอเปา ตำบลป่าสัก... >> อ่านต่อ


โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 20
พฤหัสบดี 19 กันยายน 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ แผนกวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 20 ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษาได้ศึกษาและร่วมสนุก อาทิ การออกบูธนิทรรศการของนักศึกษาในรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินชีวิต การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน การแข่งขันประกวดแดนเซอร์ลูกทุ่ง การแข่งขันการประกวดส้มตำลีลา เป็นต้น โดยนักศ... >> อ่านต่อ


RMUTL Tak Stars Contest 2019 เฟ้นหาดาวดวงใหม่เป็นทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัย
พฤหัสบดี 19 กันยายน 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการประกวด RMUTL Tak Stars Contest 2019 เพื่อเฟ้นหาหนุ่มหล่อสาวสวยเรียนดี-กิจกรรมเด่น เป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ในการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้ 1. รางวัล Mr. RMUTL Tak 2019 ได้แก่ นายนครินทร์ อู่ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 ปี  2. รางวัลรอง Mr. RMUTL ได้แก่ นายธนโชติ ปัญญาชัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ 4 ปี 3. รางวัล Mis... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมต้านภัยยาเสพติด จัดประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
พฤหัสบดี 19 กันยายน 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หัวข้อ "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมป้องกันและแก้ไข" เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของการใช้ยาเสพติด สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประเภทโปสเตอร์ จำนวน 10 ทีม ซึ่งผลการประกวดสื่อได้ผู้ชนะการประกวด ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกอบด้วย  - นางสาว... >> อ่านต่อ


โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนารูปแบบสมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
พุธ 18 กันยายน 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนารูปแบบสมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21th Century Skills) มีคณาจารย์ นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคตาก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก สถานประกอบการ ร่วมทำกิจกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการบรรยายความสำคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ความสำคัญของการพัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือตามมาตรฐานคุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก สร้างห้องเรียนต้นแบบการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบงานอุตสาหกรรมเบื้องต้นด้วย PLC
อังคาร 17 กันยายน 2562

วันนี้ (17 ก.ย. 62) ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา ตาก จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบงานอุตสาหกรรมเบื้องต้นด้วย PLC ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ประจำปี 2562 มีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ เข้ารับการฝึกอบรม โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ Input และ Output ด้วย PLC การเขียนโปรแกรมควบคุมการหมุนและการเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเซอร์โว การเขียนโปรแกรมควบคุมจำลองงระบบ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เดินหน้ายกร่างพัฒนาหลักสูตร ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาทิตย์ 15 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในฐานะคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตร ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562" เพื่อกำหนดกรอบแนวทางและกรอบแนวคิดการจัดทำหลักสูตร สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยต่อการพัฒนาประเทศและการจัดการการเรียนการสอนในยุคประเทศ 4.0 อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยา... >> อ่านต่อ


ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร ช่วยห่างไกลโรค
ศุกร์ 13 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-1 3 กันยายน 2562 ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ การตรวจสอบประวัติ การตรวจร่างกายเพื่อหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดไขมันในเลือด ไตรกลีเซอไรด์ ตรวจการไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพเฉพาะทาง เช่น การตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งชนิดต่างๆ ด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำป... >> อ่านต่อ


อบรมการใช้โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า สร้างห้องเรียนต้นแบบด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว
พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562

วันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยบอร์ดอัจฉริยะ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม วิทยาลัยชุมชนตาก และเทศบาลเมืองตาก โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการใช้งานโปรแกรม KidBright IDE และการควบคุมหลอดไฟ LED ด้วยโปรแกรม Dot Matrix ได้แก่ การควบคุมพัดลมตามอุณหภูมิ การเปิด-ปิดไฟตามเวลาหรือตามสภาพแสงสว่าง การส่งเสียงเพลงจากการตรวจจับความเคลื่อนไหว และการสร้างสมาร์ทโฮมอ... >> อ่านต่อ


สัมมนาการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562

วันที่ 12 กันยายน 2562 ที่อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในนามฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิและโครงการหลักสูตร รวมทั้งการคิดหน่วยกิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล และแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 741


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา