โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36
ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562

วันนี้ (1 พ.ย. 62) ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในนามคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ได้รับหน้าที่ในการจัดพิธีเปิดประกอบด้วยการออกแบบเวทีการแสดงและฉากประกอบ การจุดกระถางคบเพลิง พลุ ดอกไม้เพลิง การแสดงแสง สี เสียง การจัดสถานที่พร้อมยานพาหนะรับ-ส่ง การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งพิธีการและ... >> อ่านต่อ


เปิดโรงฝึกงานพัฒนากำลังคนด้านยานยนต์
อังคาร 29 ตุลาคม 2562

ผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการเข้าชมอาคารและโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ซึ่งเขตพื้นที่ตากมีศักยภาพสูงทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม สำหรับการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 4.0 และยานยนต์สมัยใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ช่างหล่อโลหะ หล่อพระพุทธรูปและศิลปกรรม อุตสาหกรรมอัติโนมัติ (Automation) หุ่นยนต์ (Robotic) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ระบบควบคุม PLC ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เครื่องจักรก... >> อ่านต่อ


ผู้บริหารเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตากในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
อังคาร 29 ตุลาคม 2562

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
ศุกร์ 25 ตุลาคม 2562

วันที่ 25 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำนักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมทรัพยากรธรณี โดยนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดตาก ภาพเพิ่มเติมที่: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตา... >> อ่านต่อ


การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
ศุกร์ 25 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 221 คน ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาการจัดการธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 121 แห่ง ซึ่งการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับ... >> อ่านต่อ


ปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562
พฤหัสบดี 24 ตุลาคม 2562

วันนี้ (24 ต.ค. 62) ที่ห้องสโลป อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยนายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 175 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ และสาขาวิชาธ... >> อ่านต่อ


ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันปิยมหาราช
พุธ 23 ตุลาคม 2562

วันนี้ (23 ต.ค. 62) เวลา 19.30 น. ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ผศ.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ อาจารย์วันชนะ จูบรรจง นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมประกอบพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันส... >> อ่านต่อ


ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พุธ 23 ตุลาคม 2562

วันนี้ (23 ต.ค. 6) ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ผู... >> อ่านต่อ


พิธีทำบุญตักบาตรและถวายพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อาทิตย์ 13 ตุลาคม 2562

วันนี้ (13 ต.ค. 62) เวลา 07.00 น. ที่อาคารกิตติคุณ ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นเวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนร... >> อ่านต่อ


สัมมนา AI กับนักบัญชี กรณีศึกษา หุ่นยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับนักบัญชี 4.0
พฤหัสบดี 10 ตุลาคม 2562

วันนี้ (10 ต.ค. 62) ที่ห้องสโลป อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง AI กับนักบัญชี กรณีศึกษา หุ่นยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับนักบัญชี 4.0 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการออกแบบระบบบัญชีและการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ (ERP) ผศ.ดร.อุเทน เลานำทา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาให้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์บัญชี ได้แก่ เทคโนโลยีปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 741


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา