โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวะ มทร.ล้านนา จับมือบริษัท Festo และ บริษัท คูก้า ประเทศไทย เปิด Hub the Trainer สร้างศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านด้านหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ผลิตกำลังคนเข้าสู่ EEC
จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563

             วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา โดย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านโรโบติก (Robotic) โดย Mr.Volker  Schmid  Director ASIA Pacific Fesco Didactic SE เป็นผู้แทนลงนามความร่วมือ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเป็นศูนย์กลางร่วมมือทางการฝึกอบรมของผู้เชี่ยวชาญทางด้านหุ่นยนต์เคลื่อนที่โรโบติก ทั้งนี้ ยังได้ลงนามความร่วมมือร่วมกับบริษัท คูก้า (ประเทศไทย) KUKA Thailand โดย ... >> อ่านต่อ


จดหมายข่าวราชมงคลตาก ฉบับเดือนสิงหาคม 25621-กรกฎาคม 2563
จันทร์ 28 กันยายน 2563

จดหมายข่าวราชมงคลตาก ฉบับเดือนสิงหาคม 25621-กรกฎาคม 2563     >> อ่านต่อ


โครงการอบรมประกอบและผลิตชิ้นส่วนหุ่นยนต์ขนาดเล็ก และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
อาทิตย์ 6 กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทักษะทางวิชาชีพแบบบูรณาการ การปฏิบัติการประกอบและผลิตชิ้นส่วนหุ่นยนต์ขนาดเล็ก และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ณ อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โรงเรียนตากพิทยาคม และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม และสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับการฝึกอบรมจำนว... >> อ่านต่อ


โครงการทบทวนร่างหลักสูตร ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
อังคาร 1 กันยายน 2563

วันที่ 1 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนร่างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 และตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบกิจการและการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นการทวนสอบร่างหลักสูตรเพื่อใช้ในการ... >> อ่านต่อ


รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
เสาร์ 29 สิงหาคม 2563

29 สิงหาคม 2563 หอพักนักศึกษารับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ผ่อนคลายการเข้ามหาวิทยาลัยและให้นักศึกษาทุกชั้นปีกลับเข้ามาเรียนภายในมหาวิทยาลัย หลังจากจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื้อหากิจกรรมประกอบด้วย หลักการและเทคนิคในการทำจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สถานภาพภายนอกและภายใน การประชุมเชิงลึกเพื่อกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การกำหนดสาระสำคัญและประเด็นหลักของร่างประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลั... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy
พุธ 19 สิงหาคม 2563

19 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Digital Economy ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้าน Digital Economy เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Digital Economy ให้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษา เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและลดต้นทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยนวัตกรรม เพื่อบู... >> อ่านต่อ


กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
อังคาร 18 สิงหาคม 2563

วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันวิทยาศาสต์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นำผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา วางพานพุ่มถวายราชสักการะพร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้จัดนิทรร... >> อ่านต่อ


ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
อังคาร 18 สิงหาคม 2563

17 สิงหาคม 2563 ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลาการ ให้การต้อนรับนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางสาวนวพร จันทร์เพ็ญ คลังจังหวัดตาก พร้อมคณะ ในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563    >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
พุธ 12 สิงหาคม 2563

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563) ที่หอประชุมจังหวัดตาก ผศ.ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทองพุ่มเงิน เปิด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 866


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา