โลโก้เว็บไซต์ ชลาลัย กมลคุณาชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 ผู้เขียน : ชลาลัย กมลคุณาชัย

มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36
ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (1 พ.ย. 62) ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในนามคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ได้รับหน้าที่ในการจัดพิธีเปิดประกอบด้วยการออกแบบเวทีการแสดงและฉากประกอบ การจุดกระถางคบเพลิง พลุ ดอกไม้เพลิง การแสดงแสง สี เสียง การจัดสถานที่พร้อมยานพาหนะรับ-ส่ง การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งพิธีการและ... >> อ่านต่อ


เปิดโรงฝึกงานพัฒนากำลังคนด้านยานยนต์
อังคาร 29 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการเข้าชมอาคารและโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ซึ่งเขตพื้นที่ตากมีศักยภาพสูงทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม สำหรับการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 4.0 และยานยนต์สมัยใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ช่างหล่อโลหะ หล่อพระพุทธรูปและศิลปกรรม อุตสาหกรรมอัติโนมัติ (Automation) หุ่นยนต์ (Robotic) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ระบบควบคุม PLC ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เครื่องจักรก... >> อ่านต่อ


ผู้บริหารเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตากในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
อังคาร 29 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
ศุกร์ 25 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 ต.ค. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำนักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมทรัพยากรธรณี โดยนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดตาก ภาพเพิ่มเติมที่: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตา... >> อ่านต่อ


การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
ศุกร์ 25 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 221 คน ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาการจัดการธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 121 แห่ง ซึ่งการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับ... >> อ่านต่อ


ปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562
พฤหัสบดี 24 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (24 ต.ค. 62) ที่ห้องสโลป อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยนายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 175 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ และสาขาวิชาธ... >> อ่านต่อ


ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันปิยมหาราช
พุธ 23 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (23 ต.ค. 62) เวลา 19.30 น. ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ผศ.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ อาจารย์วันชนะ จูบรรจง นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมประกอบพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันส... >> อ่านต่อ


ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พุธ 23 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (23 ต.ค. 6) ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ผู... >> อ่านต่อ


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
อังคาร 22 ตุลาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 >>คลิก รายละเอียดประกอบรายการบัญชีงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 >> อ่านต่อ


เผยแพร่งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2562
จันทร์ 21 ตุลาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เผยแพร่งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2562 >> คลิก งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2562 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 375


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา