โลโก้เว็บไซต์ โครงการที่พัฒนาทักษะเดิม (Up-skill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Re -skill) ด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ ของ รุ่นที่ 4 หลักสูตรอาหารไทยและขนมไทย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เขตพื้นที่ตาก

โครงการที่พัฒนาทักษะเดิม (Up-skill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Re -skill) ด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ ของ รุ่นที่ 4 หลักสูตรอาหารไทยและขนมไทย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 โดย ณัฐพงษ์ มาลีแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 50 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรม รุ่นที่ 4 หลักสูตรอาหารไทยและขนมไทย ในกิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะเดิม (Up-skill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Re -skill) ด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ ภายใต้กิจกรรมย่อยที่ 5 การส่งเสริมทักษะบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มตามแนวเศรษฐกิจพิเศษ ณ ตลาดเกาะลอย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

          ซึ่งภายในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิมพ์ภัช โรจน์บุญยนนท์ อดีตอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาธรุกิจอาหาร และอาจารย์ดลพร ว่องไวเวช อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาธรุกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีกลุ่มชมรมสูงอายุและผู้ประกอบการ ของจังหวัดตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา