โลโก้เว็บไซต์ โครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลการปฏิบัติ สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลการปฏิบัติ สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 25 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนาโครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
25 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมเนิทศและรายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/25563 เพื่อให้นักศึกษาได้ระดมความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้นักศึกษารุ่นต่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา