โลโก้เว็บไซต์ พิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา