โลโก้เว็บไซต์ อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศข้อมูลชุมชนท้องถิ่นจังหวัดตาก ภายใต้โครงการจังหวัดตากเมืองน่าอยู่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศข้อมูลชุมชนท้องถิ่นจังหวัดตาก ภายใต้โครงการจังหวัดตากเมืองน่าอยู่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 กันยายน 2563 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา