โลโก้เว็บไซต์ รางวัลดีเด่นประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่น เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รางวัลดีเด่นประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่น เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 กันยายน 2563 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา