โลโก้เว็บไซต์ การจัดการความรู้ การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การจัดการความรู้ การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก จัดประชุมการจัดการความรู้ เทคนิคการทำงานเป็นที่มที่มีประสิทธิภาพ
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมพะยอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการประชุมการจัดการความรู้ "เทคนิคการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ" เพื่อปรับปรุงพัฒนางานตามหน้าที่ข...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา