โลโก้เว็บไซต์ ทำเจลแอลกอฮอล์วัดโคกพลู | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ทำเจลแอลกอฮอล์วัดโคกพลู

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนาส่งเสริมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ นำความรู้ฝึกอบรมให้แก่วัดโคกพลู
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก อบรมให้ความรู้การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่วัดโคกพลู พระภิกษุและฆราวาสเข้าร่วมกิจกรรม ในสถานการณ์โรคติ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา