โลโก้เว็บไซต์ เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัยการพัฒนาการลงทุนการแปรรูปและการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์
วันที่ 25 มิ.ย. 2563 ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center:...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา