โลโก้เว็บไซต์ อบรมการสร้างกระเบื้องมุงหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์ Perovskite | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

อบรมการสร้างกระเบื้องมุงหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์ Perovskite

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการอบรมนวัตกรรมการสร้างกระเบื้องมุงหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์ Perovskite
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการสร้างกระเบื้องมุงหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์เพอร์โรฟสไกต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการวิจัย เรื่อง "นวัตกรร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา