โลโก้เว็บไซต์ เปิดโรงฝึกงานช่างยนต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เปิดโรงฝึกงานช่างยนต์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาเปิดโรงฝึกงานพัฒนากำลังคนด้านยานยนต์
ผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการเข้าชมอาคารและโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ซึ่งเขตพื้นที่ตากม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา