โลโก้เว็บไซต์ เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
การเลือกตั้งสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ครั้งที่ 1 (เลือกตั้งล่วงหน้า) ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.สนธยา ทองอรุณศรี) นำบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา