โลโก้เว็บไซต์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านทุจริต STRONG  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านทุจริต STRONG

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านทุจริต STRONG สร้างฝายชะลอน้ำรักษาผลประโยชน์สาธารณะ
วันที่ 14 ก.ค. 62 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ภายใต้โครงการ STRONG จิตพอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา