โลโก้เว็บไซต์ เตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตร ปวส. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตร ปวส.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาการประชุมเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตร ปวส.
วันนี้ (12 ก.ค. 62) ที่ห้องประชุมพะยอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการประชุมเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา