โลโก้เว็บไซต์ Young Inventors นำเสนอแผนงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

Young Inventors นำเสนอแผนงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาYoung Inventors: นำเสนอแผนสร้างแบรนด์ พัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ Thailand 4.0
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก จัดการประเมินแผนโครงร่างงานวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งพิจารณางบประมาณ และวิธีการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบ RMUTL...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา