โลโก้เว็บไซต์ ประชุมการจัดทำหลักสูตร ปวส. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุมการจัดทำหลักสูตร ปวส.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วันนี้ (26 มิ.ย. 62) ที่ห้องประชุมพะยอม รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา (รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์) และคณาจารย์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา