โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาปฐมนิเทศนักศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม ภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม ภาคเรียนที่ 1...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา