โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาคุณธรรมจริยธรรมการลอกเลียนผลงานวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สัมมนาคุณธรรมจริยธรรมการลอกเลียนผลงานวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาการประชุมสัมมนาวิชาการคุณธรรมจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
วันที่ 8 มี.ค. 62 ที่ห้องประชุมพะยอม ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการคุณธรรมจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ  จัดโดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา