โลโก้เว็บไซต์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค.อ.บ. 2/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค.อ.บ. 2/2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการความรู้วิชาชีพครูช่างสู่ประสบการณ์งานสอนจริง
วันที่ 15 มี.ค. 62 ที่ห้องประชุมทองกวาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา