โลโก้เว็บไซต์ แนะแนวการศึกษาต่อ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

แนะแนวการศึกษาต่อ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาทีมแนะแนวตากรุกประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ทีมแนะแนวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา