โลโก้เว็บไซต์ พนม. ราชมงคลตาก เข้าร่วมรับฟังการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พนม. ราชมงคลตาก เข้าร่วมรับฟังการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาพนม. ราชมงคลตาก เข้าร่วมรับฟังการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วันที่ 15 ตุลาคม 2558 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา ตาก เข้าร่วมรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทจัดกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา