โลโก้เว็บไซต์ ตรวจรับรองหลักสูตร กว.วิศวกรรมอุตสาหการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ตรวจรับรองหลักสูตร กว.วิศวกรรมอุตสาหการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาต้อนรับคณะอนุกรรมการในการตรวจรับรองปริญญาวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
วันนี้ (22 ส.ค. 61) เวลา 10.00 น. รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองหลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา