โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 1/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 1/2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 1/2560
18 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ เคลือบวัง  ประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศโครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 โดยอาจารย์ทัศนะ ถมทอง หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะวิช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา