โลโก้เว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2559
17 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย ประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลหลังปฏิบัติงาน โครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยศูนย์พัฒนาทักษะวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา