โลโก้เว็บไซต์ โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 60

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 7 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 60
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องพะยอม อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา