โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 165 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 ตุลาคม 2561 - 21 ตุลาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา