โลโก้เว็บไซต์ เปิดภาคการศึกษา 2/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เปิดภาคการศึกษา 2/2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 ตุลาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 188 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 ตุลาคม 2560 - 24 ตุลาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนาตาก

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนาตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา