โลโก้เว็บไซต์ การถ่ายทอดสด...การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การถ่ายทอดสด...การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 371 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 สิงหาคม 2560 - 30 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี

ผู้รับผิดชอบ : ARIT RMUTL

มทร.ล้านนา ตาก
ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา