โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญ นศ.ใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

ขอเชิญ นศ.ใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา "เยาวชนดีศรีแผ่นดิน"

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 กรกฎาคม 2559 - 2 สิงหาคม 2559

สถานที่ : อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญนักศึกใหม่เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา "เยาวชนดีศรีแผ่นดิน" ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 - 2 สิงหาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นคนดีและคนเก่งของสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย ความเป็นไทย และเสริสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด อบายมุข และอื่นๆ ตามกรอบมาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษารวมทั้งนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา