โลโก้เว็บไซต์ ITA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ITA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก


ข้อมูลความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2564

 

ข้อมูลความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2563

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา