โลโก้เว็บไซต์ ทำเนียบบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ทำเนียบบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย


   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  ยาทะเล  
  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
     
     

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา