โลโก้เว็บไซต์ ทำเนียบบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ทำเนียบบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย


  Cinque Terre  
  ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  ยาทะเล  
  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
     
     

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา