โลโก้เว็บไซต์ กองการศึกษาตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กองการศึกษาตาก


  ยินดีต้อนรับสู่กองการศึกษาตาก( Welcome to Education TAK )  
 • ปฏิทินการศึกษา
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
 • สถิติข้อมูลบริการ
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 • รายงานการประชุม
 • องค์กรนักศึกษา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปรัชญา

            “เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการทางการศึกษา และบริหารจัดการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย”

วิสัยทัศน์

            “กองการศึกษาตาก มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการทางการศึกษาและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

พันธกิจ

 1. สร้างระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ
 2. สนับสนุนและพัฒนางานวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
 3. สนับสนุนการสร้างงานวิจัยและบริการวิชาการที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม
 4. สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และให้บริการศิษย์เก่า
 5. สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการด้านการศึกษาและการบริหารจัดการ
 6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 7. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชดำริ

ปฏิทินรักษาราชการแทนฯ


ปฏิทินกิจกรรม


ปฏิทินการศึกษา


 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา