โลโก้เว็บไซต์ กองการศึกษาตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กองการศึกษาตาก


  ยินดีต้อนรับสู่กองการศึกษาตาก( Welcome to Education TAK )  

- ด้านการผลิตบัณฑิต

- ด้านการวิจัย

- ด้านการบริหารจัดการ

 • ระเบียบและข้อบังคับ
 • ปฏิทินการศึกษา
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
 • สถิติข้อมูลบริการ
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 • รายงานการประชุม

- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ

- รายงานการประชุมกองการศึกษา

- รายงานการประชุมอื่นๆ

 • องค์กรนักศึกษา

สภานักศึกษาเขตพื้นที่ตาก

สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ตาก

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

ปรัชญา

            “เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการทางการศึกษา และบริหารจัดการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย”

วิสัยทัศน์

            “กองการศึกษาตาก มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการทางการศึกษาและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

พันธกิจ

 1. สร้างระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ
 2. สนับสนุนและพัฒนางานวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
 3. สนับสนุนการสร้างงานวิจัยและบริการวิชาการที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม
 4. สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และให้บริการศิษย์เก่า
 5. สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการด้านการศึกษาและการบริหารจัดการ
 6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 7. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชดำริ

ปฏิทินรักษาราชการแทนฯ


ปฏิทินกิจกรรม


ปฏิทินการศึกษา


 - งานหลักสูตร

 - งานรับนักศึกษา

- งานทะเบียนและวัดผล

- งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

- งานบริการและสวัสดิการ

งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

งานระบบเครือข่ายและศูนย์คอมพิวเตอร์

งานห้องสมุด

งานบริหารงานวิจัย

งานบริการวิชาการ

โครงการหลวงพระราชดำริ/โครงการพิเศษ