โลโก้เว็บไซต์ กองการศึกษาตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กองการศึกษาตากยินดีต้อนรับสู่กองการศึกษาตาก( Welcome to Education TAK )

- ด้านการผลิตบัณฑิต

- ด้านการวิจัย

- ด้านการบริหารจัดการ

 • ระเบียบและข้อบังคับ

- พระราชบัญญัติ

-   ข้อบังคับ

-   ระเบียบ

-   ประกาศ

-   คำสั่ง

- ด้านการบริหาร

- ด้านวิชาการ

- ด้านกิจกรรมนักศึกษา

- ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

- ด้านอื่นๆ

 • สถิติข้อมูลบริการ
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

- ข่าวสารงานวิจัยและบริการวิชาการ

- ข่าวกิจกรม และทุนการศึกษา

- ข่าวรับสมัครงาน

 • รายงานการประชุม

- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ

- รายงานการประชุมกองการศึกษา

- รายงานการประชุมอื่นๆ

 • องค์กรนักศึกษา

สภานักศึกษาเขตพื้นที่ตาก

- โครงสร้างบริหารงาน

- ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร

- แผนปฏิบัติงานราชการประจำปี

- รายงานการประชุมสภานักศึกษา

สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ตาก

- โครงสร้างบริหารงาน

- ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร

- แผนปฏิบัติงานราชการประจำปี

- รายงานการประชุมสโมสรนักศึกษา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 • ระบบทะเบียนกลาง
 • รับสมัครนักศึกษาใมห่
 • ตารางสอนและตารางสอบ
 • Facebook กองการศึกษา
 • e-Office
 • ภาวะการมีงานทำ
 • ระบบจองห้องอาคารวิทยบริการ
 • ระบบบริหารจัดการงบประมาณในกอง

ปฏิทินรักษาราชการแทนฯ

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินการศึกษา

 - งานหลักสูตร

 - งานรับนักศึกษา

- งานทะเบียนและวัดผล

- งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

- งานบริการและสวัสดิการ

งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

งานระบบเครือข่ายและศูนย์คอมพิวเตอร์

งานห้องสมุด

งานบริหารงานวิจัย

งานบริการวิชาการ

โครงการหลวงพระราชดำริ/โครงการพิเศษ